కర్మ వివరము

5. కర్మ వివరము

శ్లో||  కర్మమునబుట్టు జంతువు
       కర్మమున వృద్ధిపొందుకర్మమున జెడున్‌
       కర్మము జనులకు దైవము
       కర్మము సుఖదుఃఖములకు కారణమధిపా ||

కర్మ : 
మానసిక స్పందనతో చేయబడే పని కర్మ. రాగద్వేషములతో స్వార్థముతోఅరిషడ్వర్గముతో ప్రయోజనమును ఆశించి చేయబడే కర్మ తలపులలో వచ్చినామాటల ద్వారా వచ్చినాచేతల ద్వారా జరిగినా అది కర్మయే. కర్తృత్వభోక్తృత్వముఇష్టాయిష్టములున్నచో అది కర్మ. విషయీకరించుకొనుచున్న మనస్సు కర్మను అంటించుకొనును. త్రిగుణముల పాత్ర ఉన్నచో జరిగిన పనియుఆ పనుల ఫలితములు కర్మను జమచేయును.

కర్మ వాసన : 
కర్మ జరుగుచున్నంతసేపు ఆ విషయములు గుర్తులుగా మారితిరిగి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవమునకు వచ్చును. ఆ గుర్తులనే కర్మవాసన అందురు.

సంస్కారము : 
కర్మవాసనను తిరిగి అనుభవించబడుటకు గానుఒక స్వభావముతో కూడిన వ్యక్తిత్వము ఏర్పడును. కర్మ విషయము వ్యక్తియొక్క స్వభావము కలిసి సంస్కారమనబడును.

వ్యక్తిత్వము : 
అనేక జన్మలలో పొందిన అనుభవములుగుణపాఠముల నుండి పరిణమించిన స్వభావముఅహంకారముతో కూడినది వ్యక్తిత్వమన బడును. ఈ వ్యక్తిత్వము అనేక జన్మల అనుభవ సారాంశమును బట్టి నిర్మితమగును. ప్రతి జన్మకు మార్పు చెందుతూముముక్షువైన వానిలో ఆ వ్యక్తిత్వము నశించి అతడు ముక్తుడగును.


2. నిసర్గము : 
పుట్టుకతో వచ్చిన స్వభావమువిధిప్రారబ్ధముదైవదత్తము అని పేరులు.

ప్రారబ్ధము : 
వర్తమాన దేహమును కలుగజేసి సుఖ దుఃఖములను కలుగజేయుటకు కనిపెట్టుకొని యున్న కర్మ. ప్రారబ్ధము అనేక జన్మార్జిత కర్మల సంచితమునుండి వర్తమాన జన్మలో వాటి ఫలితములను అనుభవింప జేయుటకు విడిబడిన భాగము. ఈ భాగము అనుభవించక తప్పదు. అంతమేరకు ఖర్చై సంచిత కర్మరాశి తరిగి పోవుచుండును.

కర్మ నాశనము : 
తత్త్వ జ్ఞానికి అనారబ్ధ కర్మ నశించును. కాని ప్రారబ్ధము మాత్రము భోగించుట పూర్తియగుట వలన క్రమముగా నశించును. అందువలన జ్ఞానికి వెంటనే వర్తమాన దేహము పతనమగుటలేదు. జీవన్ముక్తుడుగా ఆయుష్షు తీరువరకు శరీర ప్రారబ్ధము ననుభవించుచూ ఉండవలెను.

ఆగామికర్మ : 
ప్రారబ్ధము అనుభవించబడుచుండగా ప్రతిస్పందన కలిగిన మనస్సు క్రొత్త కర్మ వాసనలను ముద్రించుకొనును. క్రొత్త కర్మలను ఆగామి కర్మలందురు. ప్రతి జన్మలోను ఏర్పరచుకొన్న ఆగామి కర్మలు మొత్తముగా జమయైన రాశిలో కలసి సంచితము పెరుగుచుండును.

సంచితకర్మ : 
ఆగామి వలన జమప్రారబ్ధము బోగించుట వలన ఖర్చు అగుటచే ఎప్పటికప్పుడు మిగిలియున్న కర్మరాశిని సంచిత కర్మ అందురు. ఇవి వాసనారూపములో ఉండి కార్యరూపము గానివి. ప్రారబ్ధముతో ఖర్చై తరుగుచుండగాఆగామివలన పెరుగుచుండును. ఈ సంచితరాశియే కారణ శరీరము. రాబోవు జన్మలకు కారణము.

కారణ శరీరము : 
సంచిత కర్మరాశి. ఇది జన్మలకు కారణముగా నుండును. స్థూల శరీరమును పనిముట్టుగా చేసుకునిసూక్ష్మ శరీరము భోగించును. ఏ జన్మకా జన్మలో స్థూల శరీరములు పుట్టి నశించుచుండును. కాని సూక్ష్మ శరీరము నశించక కొనసాగుచుండును. కారణ శరీరము నశించినప్పుడు సూక్ష్మ శరీరము భంగమగును. ఇవి జరుగుటకు తత్త్వజ్ఞానము అవసరము . లింగ శరీర భంగమే ముక్తి.

మలిన వాసన : 
అజ్ఞాన కారణముగా యే వాసనలు భ్రమలను కలిగించుచూఅహంకారముతో కలిసి యుండునో తరువాత పునర్జన్మలకు హేతువగునో ఆ వాసనలు మలినవాసనలనబడును.

శుద్ధ వాసన : 
తత్త్వము తెలుసుకొనుటకునుపునర్జన్మలను నివారించుటకు హేతువగు సత్కర్మల వలనభక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాభాసము వలనయేర్పడు వాసనలు శుద్ధ వాసనలనబడును. ఇవి మలిన వాసనలను చెరిపివేయును.

కర్మ రాహిత్యము : 
నిష్కామ కర్మవలన ఆగామి యేర్పడదు. జ్ఞానము వలన సంచితము దగ్ధమగును. ప్రారబ్ధము అప్పటికే వదలిన బాణమువలె ఉండి లక్ష్యము చేరగానే పడిపోవునట్లు శరీర పతనము వరకు ఉండి ముక్తాత్మల విషయములో లేకుండా పోవును.

నిష్కామ కర్మ : 
మజ్జిగ చిలుకునప్పుడు బయటకు చిందకుండా పాత్రలోనే చిందునట్లు చేయుటవలెఎలాంటి భావము బయటికి సాగిరానీయకలోపలివి లోపలనే అణగిపోయేటట్లు అభావముగా అనగా కీలుబొమ్మలా వర్తించే శాంత మనస్కులకు అన్నిటికీ మూలమైన బుద్ధి నిశ్చలమగును. అట్టి నిర్మల బుద్ధిగా ఉంటూనే అప్పుడు చేయబడే కర్మలుఅభావమందుపాప పుణ్యకర్మలు ఫలించవు.

నైష్కర్మ్యమునకు ఉపాయము : 
సమస్త కర్మలను భగవంతుడే చేయుచున్న కర్మలుగానుఅందువలన కర్మల ఫలితము కూడా ఆ భగవంతుని లీలా విలాసము కొఱకేనని భావించుచూ కర్మలను ఆచరించవలెను. అన్ని కర్మల ఫలితములను ఆ భగవంతునికే అర్పించవలెను. అంతా భగవదేచ్ఛ అని ఊరకుండుట.

సత్కర్మలు : తనకుఇతరులకు హితము చేకూర్చే కర్మలు

దుష్కర్మలు : తనకుఇతరులకు చెరుపు కలిగించే కర్మలు

కర్మలో అకర్మ : 
స్థూల కర్మాచరణమందున్న యోగి నిర్లిప్త భావముతో జగత్కల్యాణము కొఱకు రాగద్వేష రహితముగా ఫలాకాంక్ష లేకుండా చేసే కర్మ.

అకర్మలో కర్మ : 
సదా ఆత్మరతుడైజ్ఞానులైన మునులు దేనినీ ఇచ్ఛగించని వారు. ఇది కూడా కర్మయే. దీనిని అకర్మలో కర్మ అందురు.

పక్వకర్మలు : క్రమముగా ప్రారబ్ధానుభవమునకు వచ్చుచున్నవి.

అపక్వకర్మలు : అనుభవమునకు రాకుండా వాసనా రూపములో నుండేవన్నీ అపక్వ కర్మలు.

కర్మకు సాధారణ అర్థములు : 
కర్మ అనగా విద్యుక్తమైన కర్మ. అకర్మ అనగా కర్మ చేయకుండుట. వికర్మ అనగా చేయకూడని కర్మ చేయుట. నైష్కర్మ్యమనగా కర్మ చేసియుచేయనివాడై యుండుట అనగా కర్తృత్వ భోక్తృత్వ రహిత కర్మాచరణ.

హతోదితకర్మలు : 

జీవన్ముక్తులచేత చేయబడు కర్మలు. అవి మానసిక స్పందనతో చేయబడు కర్మలు కావు. అందువలన ఆ కర్మలు ఫలించవు. అనగా ఆగామి ఏర్పడదు. ఆ కర్మలన్నీ నిష్కామకర్మలుకర్తృత్వ రహిత కర్మలు. 


కర్మ ఫలితములు 4 విధములు :

1. ఉత్పాద్యము కుండ చేయబడెను అన్నట్లు జరిగే కర్మ.

2. ప్రాప్యము : ధనము ప్రాప్తించనిది అన్నట్లు జరిగే కర్మ

3. వైకారము : బియ్యము ఉడికి అన్నము అయినట్లు జరిగే కర్మ.

4. సంస్కార్యము : అద్దము తుడిచిమురికిదుమ్ము లేకుండా చేయునట్లు జరిగే కర్మలు.

సాత్విక కర్మలు : 
ఫలకాంక్ష లేకుండాసంగరహిత బుద్ధితోరాగద్వేషములు కలుగని రీతిగాధర్మబద్ధముగా నిష్పక్షపాతముగానియతితో జరుపబడు కర్మలు. నిస్వార్ధముగావిద్యుక్త ధర్మముగాపేరు ప్రతిష్ఠలకోసము కాకుండా జరుపబడు కర్మలు.

రాజస కర్మలు : ఫలకాంక్షతోఅహంకారముతోబహు ప్రయాసపడి చేసే కర్మలు.

తామసిక కర్మలు : 
పౌరుషముతో హింసాత్మక బుద్ధితోమూర్ఖముగా చేసే కర్మలు. పాపకర్మ అనాలోచితముగా చేసిననుపరోక్షముగా చేసిననుఅది పాప కర్మయే.

పశ్చాత్తాప కర్మలు : 
చేసిన పాపములకు పశ్చాత్తాపపడుట వలన సగము పాపము తగ్గును. ఇంక ఎప్పుడూ అట్టి పాపకర్మలు చేయనని నిశ్చయించుట వలన మరియు చేయకుండుట వలన మిగిలిన సగము పాపము నశించును. తాను చేసిన పాపము వలన నష్టపడినవారిని ఆదుకొనిమేలు చేయుట వలన పుణ్యము వచ్చును.

సత్కర్మల వలన కలిగే ఫలితములు : 
ఏ పదార్థము దానము చేసినఆ పదార్థములు సమృద్ధిగా లభించును. మౌనము పాటించినజ్ఞానము వృద్ధి యగును. తపస్సు అధికమైతేఅధిక భోగము కలుగును. అహింస వలన రూపముబలముఐశ్వర్యము కలుగును. బ్రహ్మచర్యము వలన ఆయువు వృద్ధి యగును. ఉపవాసము వలన చిత్తశుద్ధి కలుగును. వేద పఠనమువలన సౌఖ్యమువేదార్థబోధసుగతి లభించును. సత్యమును వ్రతముగా ఆచరించినచో ముక్తి కలుగును.

శుభాశుభ కర్మలు నష్టమగుట :
1. బ్రహ్మజ్ఞానము వలన సకల కర్మలు నష్టమగును.
2. భోగించుట వలన కొన్ని ఖర్చు అగును. మరికొన్ని మిగులును. ఆగామి వలన కొత్తవి ఏర్పడును.
3. పశ్చాత్తాపముప్రాయశ్చిత్త కర్మల వలన కొన్ని కర్మలు కొంతవరకు నష్టమగును.

పంచమహాపాతకములు : 
మద్య సేవనముబ్రహ్మ హత్యబంగారము మొదలగువానిని దొంగిలించుటగురుపత్నిపై మోహముఇట్టివారితో స్నేహము చేయుట.

పంచ నరకములు : 
రౌరవముమహా రౌరవముకంటకావనముఅగ్నికుండముపంచకష్టములు. ఇవి పాపకర్మల ఫలితము తక్కువ ఎక్కువలను బట్టి ఉండును.

కర్మక్షయము : 
సంసారమునకున్న మూడు వేరులు మూడు కర్మలు. సంచితముఆగామిప్రారబ్ధము. ఈ మూడూ నశించినప్పుడు మూడు ప్రతిష్ఠలు సిద్ధించును.

1. సత్య ప్రతిష్ఠ అనగా అసతోమా సద్గమయ
2. ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అనగా తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
3. ఆనంద ప్రతిష్ఠ అనగా మృత్యోర్మా అమృతంగమయ

స్వర్గము : 
ఔపరమికమునిరపకరణముసోపకరణము అని మూడు విధములు.

1. ఔపరమికమనగా పాపములను వర్జించుటనరకలోకాది భీతి కలిగియుండుట. పాప కర్మలను చేయకచేయించకప్రోత్సహించక వాటికి దూరముగా ఉండుట. మంచి మాటలు వినుట. పెద్దలతోడి సాంగత్యము. ఇంద్రియ నిగ్రహము వలన కలిగే స్వర్గము.

2. నిరపకరణమనగా శౌచముశాంతిదాంతిఆర్జవమువ్రత నియమము బ్రహ్మచర్యముతీర్థాటనమునదీ సాగర సంగమస్నానమునదీనద సంగమ స్నానముదేవతార్చనగోబ్రాహ్మణ పూజల వలన పొందబడే స్వర్గము.

3. సోపకరణమనగా ధన ధాన్యాది సమృద్ధితో గృహస్థుల వైదిక పితృకాది పుణ్య క్రియల విశేష ఆచరణదాన ధర్మములున్యాయార్జిత సంపదను వేదవిదుడైన శాంతుడైన శుద్ధ బ్రాహ్మణునికి చేసే దానములుశక్తికి మించి కూడా చేసే త్యాగములుఅహంకారము లేకుండా చేసే క్రియలుచేసిన పిదప వాటిని చింతించకుండుట వలన పొందబడే స్వర్గము.

సంసార పాశము : 
అనాది కర్మవాసన చేతఅనిర్వచనీయ మాయా శక్తిచేతఆత్మ అనాత్మతో కలిసియున్నట్లు తోచుటచేతఅనాత్మ గుణములన్నీ ఆత్మ గుణములే అయినట్లు కనిపించుటచేత సంసార పాశము కలుగుచున్నది. దీనినే అజ్ఞానముఅవిద్యమాయప్రకృతిమనస్సుకర్మ అని సందర్భోచితముగా పిలిచెదరు.

యజ్ఞముగా నిర్వర్తించే కర్మ: 
విధి నిర్వహణగాఈశ్వర సమర్పితముగానిస్వార్థముగాలోక కళ్యాణార్థముపెద్దల సూచనలు ఆదేశాలకు అనుగుణముగా చేయబడే కర్మలు యజ్ఞమనబడును. ఉపాసనా దృష్టితో జరిపే కర్మ యజ్ఞము. యజ్ఞ భావమనగా పదిమందితో కలిసి చేయబడే కర్మలో తాను ఒక పాత్రధారి మాత్రమేననే భావము. సమష్టి కర్మ నిర్వహణ యందు వ్యష్టిపాత్రలో అనుకూలముగా గానివ్యతిరేకముగా గాని భావనలు కలుగకవ్యక్తిగత ప్రయోజనమును ఆశించక చేయబడే కర్మ యజ్ఞ మనబడును. ఇట్టి యజ్ఞ భావ కర్మలు మిక్కిలి సత్ఫలితముల నందించును.

సూక్ష్మాతిసూక్ష్మ కర్మ : 
ఆత్మ రతులై ఆనందము ఆస్వాదించుచుండుట అనే కర్మ పరమాత్మ సాన్నిధ్యమును అందించును. ఇది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ కర్మ.

ముమూర్షువు : 

ప్రస్తుత జన్మలో ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలములన్నింటినీ అనుభవించిఈ జన్మయొక్కఈ లోకముయొక్క వ్యవహారములన్నింటినీ పూర్తిచేసి ముందు జన్మకు రాబోవు దేహప్రాప్తికి సిద్ధమయ్యేవాడుప్రస్తుత జన్మను చాలించుట కొఱకు చనిపోవువాడు ముమూర్షువు.


లోకవాసన : 
ఈ లోకములో ఇతరులు నన్ను ఏ ప్రకారముగా ఉంటే స్తుతించుదురో ఆ ప్రకారముగా ప్రవర్తించెదను అనెడి వాసన లోక వాసన అనబడును. పదునాలుగు లోకములు సత్యమనెడి వాసన లోక వాసన. లోకములులోకేశులులోకస్థులుమిథ్యయనెడిది జ్ఞానము.

శాస్త్రవాసన :

1. పాఠ్యవ్యసనము : 
3 వేదములు చదివిన భరద్వాజ ముని సారమును గ్రహించక నాల్గవ వేదమును కూడా అధ్యయనము చేయవలెననిదేవేంద్రుని వద్ద తన కోరిక వెలిబుచ్చగాదేవేంద్రుడు నిరాకరించెను. మోక్షసాధనయగు సగుణ బ్రహ్మ విద్యను బోధించెను. భరద్వాజ ముని సద్గతి పొందెను.

2. బహుశాస్త్ర వ్యసనము : 
అనేక శాస్త్రములు చదివిన దుర్వాస మునిని నారదుడు గంధపు చెక్కలు మోసే గాడిదగా పరిహసించగాఆ శాస్త్రములన్నిటిని సముద్రములో పారవైచి సాంబమూర్తి వద్ద బ్రహ్మవిద్య ఉపదేశము బడసి కృతార్థుడయ్యెను.

3. అనుష్ఠాన వ్యసనము : 
ఋభు మహర్షి నుండి సమస్త వేదాంగములను తెలుసుకున్న నిదాఘుడు అనే శిష్యుడుగృహస్థాశ్రమమున కర్మానుష్ఠానమునకు ప్రాధాన్యమిచ్చెను. గురువైన ఋభు మహర్షి రెండు మూడు పర్యాయములు ఆ శిష్యుని పరీక్షించిఅనేక ఉపాయములతో బ్రహ్మ విద్యను బోధించిన పిదప గానినిదాఘుడు తన కర్మానుష్ఠాన వ్యసనము నుండి బయట పడలేదు. చివరకు బ్రహ్మనిష్ఠ కుదిరి ఊరక ఉండెను.

దేహవాసన :

1. దేహాత్మత్వ భ్రాంతి : 
దేహమే ఆత్మయని చార్వాకుల మతము. వీరి గురువు బృహస్పతి అందురు. ఇంద్రియ గోచరమగు ప్రపంచమే సత్యమనునది వీరికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము. వీరి మతమును లోకాయితికమని అందురు. బలి చక్రవర్తి కుమారుడు విరోచనుడు 33 సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యముగురు శుశ్రూష చేసి కూడా పరతత్త్వము నెరుగకదేహమే ఆత్మయని స్థిరపడెను. దైత్య దానవులందరికిని అదే బోధించెను.
         జీవతనువులు 4, ఈశ్వర తనువులు 4 కలిసి అష్ట తనువులలో ఏది బంధించిననుఅది దేహవాసనయే. అనగా ప్రత్యగాత్మపరమాత్మ యనెడి శరీర వాసనలు కూడా దేహవాసన క్రిందికి వచ్చును. ఈ వాసనను క్షయము చేసేది పరిపూర్ణ బోధ మాత్రమే.

2. గుణాదాన భ్రాంతి : 
దీనిలో లౌకిక గుణాదానశాస్త్రీయమగు గుణాదానములని రెండు విధములు. గాన సౌందర్యమునకుచర్మ సౌందర్యమునకులోక సంబంధమైన ఆహారము భుజించుటలేపనములను ఉపయోగించుట వంటివి లౌకిక గుణాదానమనబడును. గంగాస్నానముసాలగ్రామ తీర్థ సేవనము మొదలగునవి శాస్త్రములో చెప్పినట్లు చేయుట శాస్త్రీయ గుణాదానమనబడును. అద్వైతము సిద్ధించుటకు చరమ దశలో ఈ వాసనాత్రయము అనగా లోకవాసనాశాస్త్రవాసనదేహవాసనలు పూర్తిగా క్షయము కావలెను.

ప్రాప్తకాలత్వము : 
ఏది ఎలా జరుగనున్నదోదానిని అలాగే జరుగనిచ్చుటను ప్రాప్తకాలత్వము అందురు. సాధకుడు ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలితమును అంగీకరించుచుఆగామి యేర్పడకుండా చేసే పురుష ప్రయత్నము ప్రాప్తకాలత్వము క్రిందికి వచ్చును.

నైష్కర్మ్యయ సిద్ధి : 
కర్మజ్ఞానయోగాభ్యాసములను సమన్వయపరచుకొనికర్తృత్వ రహితముగాసహజముగా నుండుట.

శ్లో||  ప్రారబ్ధం భోగతో నశ్యతే తత్త్వ జ్ఞానేన సంచితః ||
       ఆగామి ద్వివిధం కర్మత ద్వేషీ ప్రియావాదినః ||

తా|| ప్రారబ్ధము అనుభవించుట వల్లనే నశించును. సంచిత రాశి తత్త్వ జ్ఞానము వలన లేనిదగును. నిష్కామ కర్మ యోగము వలన ఆగామి ఏర్పడదు. రాగ ద్వేషములనెడి ద్వంద్వములు లేకుండా పోయిముక్తుడగును.

శ్రు||  నకర్మణా నప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానశుః ||


తా||    అమృతత్వమును కర్మచే పొందరు. సంతానముధనములతో పొందలేరు. సర్వ త్యాగముతో మాత్రమే సిద్ధించును.