సాంఖ్యము

3. సాంఖ్యము

గీ||  తారకంబు మనశ్శుద్ది కారకంబు సాంఖ్యమాత్మరూప విచారకంబు||
అనుభవజ్ఞాన మమనస్కమట్లు గాన నాద్యమెరిగింపు మొదలనీవవధ రింపు ||

ముప్పదియారు తత్త్వములు :

చిద్రూపములు శివశక్తిసదాశివఈశ్వరవిద్య                     5

చిదచిద్రూపములు : మాయాకాలమునియతికళా,
విద్యారాగముపురుషుడు                                                  7

అచిద్రూపములు : అవ్యక్తముబుద్ధిఅహంకారముమనస్సు,
పంచ జ్ఞానేంద్రియములుపంచ కర్మేంద్రియములు,
పంచతన్మాత్రలుపంచ మహాభూతములు                                24

                                           మొత్తము తత్త్వములు                      36

ముప్పది యారవ తత్త్వము = కేవల శివ స్వరూపము.
ఈ ముప్పది యారుకు అతీతమైనది = పరశివముపరతత్త్వముతత్త్వాతీతముబట్టబయలు.

పంచ వింశతి (25) తత్త్వములు :
అవ్యక్తము (ప్రకృతి)మహత్తత్త్వముఅహంకారముమనస్సుపంచ జ్ఞానేంద్రియములుపంచ కర్మేంద్రియములుపంచ తన్మాత్రలుపంచ మహాభూతములుపురుషుడు =25


96 తత్త్వములు : 
విషయ పంచకముపంచ జ్ఞానేంద్రియములుపంచ కర్మేంద్రియములుఅంతఃకరణ చతుష్టయమురాగ ద్వేషములుఅరిషడ్వర్గముదశనాడులుచతుర్దశ వాయువులుసప్త ధాతువులుపంచ భూతములుషడ్చక్రములుమలత్రయముఈషణాత్రయముపంచావస్థలుమండల త్రయమువ్యాధి త్రయముత్రిగుణములుపంచకోశములుజీవేశ్వర తనువులు రెండువెరసి 96 తత్త్వములు.

పుర్యష్టకము : 
1. పంచ జ్ఞానేంద్రియములు 2. పంచ కర్మేంద్రియములు 3. పంచ ప్రాణములు 4. పంచభూతములు 5. అంతఃకరణ చతుష్టయము 6. అవిద్య 7. కామము 8. కర్మము

చతుర్దశ వాయువులు : 
సమానవ్యానఉదానప్రాణఅపాన వాయువులునాగకూర్మకృకురదేవదత్తధనంజయ ఉప వాయువులుఅంతర్యామి వాయువుప్రాపంచకుడనే వాయువువజ్రుడనే వాయువుముఖ్యుడనే వాయువువెరసి చతుర్దశ వాయువులు.

మలత్రయము : ఆవరణ విక్షేప సంస్కారములు.

పంచావస్థలు : జాగ్రదవస్థస్వప్నావస్థసుషుప్త్యవస్థతురీయముతురీయాతీతము

మండల త్రయము : చంద్ర మండలముఅగ్ని మండలముసూర్య మండలము.

జీవ తనువులు : స్థూలసూక్ష్మకారణప్రత్యగాత్మ శరీరములు.

ఈశ్వర తనువులు : విరాట్‌హిరణ్యగర్భఅవ్యాకృతపరమాత్మ శరీరములు

పంచ శక్తులు : పరాశక్తిఆదిశక్తిఇచ్ఛా శక్తిజ్ఞాన శక్తిక్రియా శక్తి.

పంచ బీజములు : (1) అంయంరంవంలం (2) శివాయ.

పంచ అధిదేవతలు : సదాశివఈశ్వరరుద్రవిష్ణుబ్రహ్మ.

పంచకర్తలు : సద్యోజాతవామదేవఅఘోరతత్పురుషఈశాన.

పంచ అధిదేవతల సామర్ధ్యము : స్థంభనమోహనమారణఉచ్ఛాటనఆకర్షణ శక్తులు.

పంచ అధిదేవతల కార్యము  : సృష్టిస్థితిలయవిస్తీర్ణఆకర్షణలు.


మానవుని ఏడు శరీరములు : 
1. స్థూల శరీరము. 2. సూక్ష్మ శరీరము 3. కారణ శరీరము 4. వివేకరూప శరీరము 5. వివేకముననుసరించు శరీరము 6. దీనికి ప్రమాణమైన ప్రజ్ఞా శరీరము 7. ఆత్మ అనెడి నేనుగా ఉండే శరీరము.


జీవుని త్రివిధ రూపములు :

1. స్థూల రూపము : 
కాళ్ళుచేతులు మొదలగు అవవయములు కలిగి జీవుని భోగమునకు పనిముట్టుగా ఉపయోగపడేది.

2. సూక్ష్మ రూపము : 
తాను ఏ సంకల్పము చేసెనోఆ సంకల్ప రూపమైనదీసంసారమున్నంత కాలము కొనసాగే చిత్త రూపము.

3. పరమ రూపము : 
ఆద్యంత రహితముసత్యముచిన్మాత్రమునిర్వికల్పము అయినది.

వివిధ శరీరములు :
1. జీవుల స్థూల శరీరము సప్త ధాతుమయము.
2. ఈశ్వర శరీరము పంచభూతమయము
3. గంధర్వాది దేవతల శరీరము తేజోమయము.
4. పరమాత్మ శరీరము అపంచీకృత పంచ మహాభూత సమష్ఠి ఆధ్యాత్మికముత్రిగుణ సామ్యమైన ప్రకృతి.

పదునారు కళలు : 
1. హిరణ్య గర్భుడు 2. శ్రద్ధ 3. వాయువు 4. తేజస్సు 5. ఆకాశము 6. జలము 7. పృథివి 8. జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములు 9. మనస్సు 10. అన్నము 11. వీర్యము 12. తపస్సు, 13. మరత్రము 14. అగ్ని హోత్రాది కర్మలు 15. స్వర్గాది లోకములు 16. నామములు.  

ఈ కళలు పురుషుని నుండి పుట్టి మరల పురుషునిలోనే లయమగును. కళలు పురుషుడిని ఆధారము చేసుకొని ఉండును. కాని పురుషుడు కళలకు అసంగుడు. నిజానికి పురుషుడు నిష్కళుడునిత్య ముక్తుడుఅకళుడు అగు పరబ్రహ్మ స్వరూపము. ప్రకృతి కళలు పురుషునిపై ఆరోపించబడినవి. ప్రకృతి అనగా త్రిగుణ సామ్యము అనగా మాయ అనగా ఏ కళలు నిజానికి లేవో అవి ఉన్నట్లు చూపును. నిష్కళ పరబ్రహ్మమును చిత్కళా పురుషునిగా చూపించును.

అజ్ఞాన భూమికలు : 
1. బీజ జాగ్రము 2. జాగ్రము 3. మహా జాగ్రము 4. జాగ్ర స్వప్నము 5. స్వప్నము 6. స్వప్న జాగ్రము 7. సుషుప్తి

నవ విధ ద్రవ్య పదార్థములు : 
పంచభూతములుదిక్కులుకాలముమనస్సుఆత్మ. వీటికి అతీతమైనదిద్రవ్య గుణ కర్మలు లేనిది అచల పరిపూర్ణము.

వైశేషికము : 
ద్రవ్యగుణకర్మసామాన్యవిశేషసమవాయి అనెడి ఆరు పదార్థ గుణములు.

ప్రకృతి అష్టమూర్తులు :
1. భూమిజలముఅగ్నివాయువుఆకాశముసూర్యుడుచంద్రుడుజీవాత్మ
2. పంచ తన్మాత్రలుమహదహంకారముమహత్తుఅవ్యక్తము

సప్తావరణలు :
1. అవిద్యశరీర పరిగ్రహణకర్మదుఃఖముఅవివేకముఅభిమానమురాగద్వేషములు (వ్యక్తిలోనివి).

2. అజ్ఞానముఆవరణవిక్షేపముపరోక్షముఅపరోక్షముఅనర్థ నివృత్తిఆనందావాప్తి (సాధక సోపానములు).


జీవుని తత్త్వముల సంఖ్య : (వివిధ గురు బోధలననుసరించి)

తత్త్వములు 2 : చిత్‌ - జడములు     2

తత్త్వములు 3 : త్రిగుణములు          3

తత్త్వములు 4 : 
అంతఃకరణ చతుష్టయముభూమిజలముతేజస్సు                   4

తత్త్వములు 5 : 
పంచ భూతములు గానిపంచ తన్మాత్రలు గాని      5

తత్త్వములు 6 : 
పంచ భూతములుపురుషుడు        6

తత్త్వములు 7 : 
వ్యక్తమైన సప్త ధాతువులులేక వాటియొక్క అవ్యక్తము   7 

తత్త్వములు 9 : 
1. అష్టవిధ ప్రకృతులువాటి కావల పురుషుడు (పరమాత్మ)                       9
2. పంచ భూతములుపురుషుడుప్రకృతిఅవ్యక్తముఅహంకారము            9

తత్త్వములు 11 : 
పంచ మహా భూతములుపంచేంద్రియములుఆత్మ                                 11

తత్త్వములు 13 : 
పంచ మహాభూతములుపంచేంద్రియములుమనస్సుజీవాత్మపరమాత్మ      13

తత్త్వములు 16 : 
పంచ మహాభూతములుపంచ తన్మాత్రలుపంచేంద్రియములుమనస్సు గానిఆత్మ గాని    16

తత్త్వములు 17 : 
పంచ మహాభూతములుపంచ తన్మాత్రలుపంచేంద్రియములుమనస్సుఆత్మ          17

తత్త్వములు 25 :                                                                                                           
పంచ కర్మేంద్రియములుపంచ జ్ఞానేంద్రియములుపంచ ప్రాణములువిషయ పంచకము,
అంతఃకరణ చతుష్టయముపురుషుడు                                                             25     

26 తత్త్వము : 
పరమాత్మ

27వ తత్త్వము : 
జీవాత్మ లేక పురుషుడున్నుపరమాత్మన్ను ఒక్కటైనది.

28వ తత్త్వము : 
పరబ్రహ్మములేక అవ్యక్తము.

దేహికి దేహముతో నున్న సంబంధవ్యవహార అవస్థలు 9 : 
1. నిషేకము అనగా దేహము ఏర్పడవలెనని ఆవేశము. 2. మాతృ గర్భ ప్రవేశము 3. భూమిపై జననము 4. బాల్యము 5. కౌమారము 6. యవ్వనము 7. ప్రౌఢత్వము 8. వార్ధక్యము 9. మరణము అని 9 అవస్థలు.

జీవుని స్థూల శరీర విశ్లేషణ : 
96 అంగుళముల ప్రమాణము, 7 జానల పొడవు, 4 జానల చుట్టు కొలత, 23 కోట్ల రోమ రంధ్రములు, 30 మూరల ప్రేగులు, 92 సంధులు, 70 ఎముకలు, 8 ఫలముల గుండె, 40 ఫలముల రక్తము, 360 ఫలముల మాంసము, 1 సోలెడు పైత్య రసము, 1/2 సోల శ్లేష్మము, 1. సోలెడు శుక్లము, 72 వేల నాడులు, 190 మర్మ స్థానములు ఉన్నవి.

త్రివృత్‌ కరణము : 
పంచీకరణములో ఐదు భూతములు చేరి యుండగాసృష్టి విధానమునందు మూడు భూతములు చేరి యుండుటను త్రివృత్‌కరణము అందురు. 1. మనస్సు అన్నమయము 2. వాక్కు తేజోమయము 3. ప్రాణుడు ఆపోమయము. అన్నముజలముతేజము అను మూడింటి కలయికయే విశ్వము. ఈ మూడింటియొక్క వివిధ నిష్పత్తులలో జరిగిన సంయోగము వలన బ్రహ్మాండ పిండాండములు ఏర్పడినవి. జీవులు కూడా మనస్సువాక్కుప్రాణముల త్రివృత్‌ కరణముగా ఏర్పడెను.

శ్రు||  స్వవపుః కుణపా-కారమివ పశ్యన్న
       ప్రయత్నేనా-నియమేన లాభా-లా భౌ సమౌకృత్వా||

తా||    తన శరీరమును శవమువలె చూచుకొనుచుఏ ప్రయత్నమునియమము లేకుండాలాభనష్టములను సమదృష్టితో చూచుచు సంచరించవలెను.

శ్రు||  ఔషధ వదశన మాచరే ఔషధ వదశనం ప్రాశ్నీయాత్‌ ||
                                                                         - సన్న్యాసోపనిషత్‌


తా||    అన్నమును ఔషధమువలె భుజించవలెను. (కాని రుచుల కొఱకు కాదు) హితముమితముగా తినవలెను.