ప్రార్ధన

గణేశ స్తోత్రమ్


ఓం ఓం ఓం ఓంకార రూపం త్ర్యహ మితి చ పరం | యత్స్వరూపం తురీయం ||
త్రైగుణాతీత నిలయం కలయతి మనసస్తేజ | సిన్దూర మూర్తిమ్ ||
యోగీన్ద్రా బ్రహ్మరన్ద్రే సకల గుణమయం | శ్రీహరేన్ద్రేణ సంగం ||
గంగంగంగం గణేశం గజముఖ | మభితోవ్యాపకం చిన్తయన్తి ||శ్రీ గురు ధ్యానమ్

ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యా సాంప్రదాయ కర్తృభ్యో |
వంశరుషిభ్యో మహాద్భ్యో నమోగురుభ్యః || సర్వోపప్లవ రహిత
ప్రజ్ఞాన ఘన ప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవాహమస్మి అహం పదార్థ రహితః ||

ఓం సహనావవతు సహనౌభునక్తు |
సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వి నా వధీతమస్తు మావిద్విషావహై ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః